35% zľava na KAŽDÚ druhú položku s kódom: LELOSI35.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Pre LELOSI – medzinárodnú značku zastúpenú firmou UVECTO d.o.o.
IČ: 8491526000
DIČ: SI96314460
so sídlom: Zagorica 12F, 1242 Stahovica, Slovinsko
kontaktné údaje:
email: info@lelosi.sk
www.lelosi.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.lelosi.sk (ďalej je „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • Nákup v internetovom obchode LELOSI.SK je možný bez registrácie
 • Objednávku je možné zadať na našich webstránkach vyplnením objednávkového formulára
 • Alternatívne zaslaním objednávky emailom so všetkými potrebnými informáciami

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Zaplatiť”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho, uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne platobnou kartou
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,
 • po predchádzajúcej dohode bezhotovostne prevodom na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pri odoslaní objednávky, najneskôr však do 2 pracovných dní pri platbe zálohovou faktúrou.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil.

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim: https://lelosi.sk/pages/vratenie-produktu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci pomocou formuláru alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

VI. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvanástich mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

IX. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovinskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Ochrana údajov

Vaše osobné údaje budú v súlade s platnými predpismi starostlivo chránené. Údaje, získané pri objednávke tovaru, budú použité na posielanie ponúk, faktúr a na účely ďalšej obchodnej komunikácie medzi vami a predávajúcim.

Dostupnosť informácií

Poskytovateľ sa zaväzuje kupujúcemu vždy poskytnúť nasledujúce informácie:

 • identitu spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, číslo registra),
 • kontaktné údaje, ktoré používateľovi umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail),
 • podstatné vlastnosti tovaru alebo služieb (spolu s popredajným servisom a zárukami),
 • konečnú cenu tovaru alebo služby spolu s DPH alebo spôsob prepočtu ceny, ak nie je kvôli povahe tovaru alebo služby možné cenu vopred vypočítať,
 • dostupnosť tovaru (každý výrobok alebo služba, ktorý je v ponuke na webovej stránke, by mal byť dostupný v rozumnom čase),
 • platobné podmienky, podmienky doručenia výrobku alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas doručenia),
 • informácie o možných dodatočných nákladoch na dopravu, za doručovanie alebo posielanie tovaru, alebo v prípade, že náklady nie je možné vopred vypočítať, musí predávajúci kupujúceho informovať o tom, že takého náklady môžu vzniknúť,
 • časová platnosť ponuky,
 • podmienky, termíny a postupy v prípade odstúpenia od zmluvy; okrem toho musí predávajúci poskytnúť informácie aj o tom, či a aké sú náklady za vrátenie tovaru,
 • vysvetlenie postupu v prípade sťažnosti, vrátane poskytnutia všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo oddelení pre styk so zákazníkmi,
 • oboznámenie so zodpovednosťou za vecné chyby,
 • možnosť a podmienky popredajných služieb a dobrovoľné záruky, ak sú potrebné,
 • počas prípravy webovej stránky môžu vzniknúť chyby, na ktoré nemáme vplyv a nenesieme za ne zodpovednosť. V prípade veľkého rozdielu pri cene alebo technických údajoch vás na to pri vašej objednávke upozorníme.

Mimosúdne riešenie sporov a iných právnych prostriedkov

Predávajúci sa vynasnaží urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby urovnal akýkoľvek spor dohodou, a ak to nebude možné, právomoc rozhodovať o týchto sporoch bude mať príslušný súd v Ľubľane.

Informácie o zápise v registri s uvedením registra a číslom zápisu
UVECTO d.o.o.
Sídlo: Zagorica nad Kamnikom 12f, 1242 Stahovica, Slovinsko
IČO: 8491526000
Daňové číslo: SI96314460
NACE: G47.910 – Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Platforma na riešenie sporov

Od 15. februára 2016 pripravuje Európska komisia platformu na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak majú možnosť spory ohľadom svojej internetovej objednávky najprv riešiť bez angažovania súdu. Platforma na riešenie sporov je k dispozícii na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Viac informácií o platforme na riešenie sporov je k dispozícii na webovej stránke http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm .

Spoločnosť UVECTO d.o.o. v súlade s právnymi normami neuznáva žiadny iný subjekt mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov než príslušný subjekt na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý spotrebiteľ môže začať v súlade so Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

KOMUNIKÁCIA

UVECTO d.o.o. sa bude s používateľom kontaktovať prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku len v prípade, ak sa tomu používateľ výslovne nebráni. Reklamné elektronické a/alebo SMS správy budú obsahovať nasledujúce elementy:

 • jasne a jednoznačne budú označené ako reklamné správy,
 • odosielateľ bude úplne evidentný,
 • rôzne akcie, promócie a iné marketingové metódy budú tak označené.

Rovnako budú jasne určené aj podmienky účasti v nich:

 • bude jasne predstavený spôsob odhlásenia sa od prijímania reklamných správ,
 • prianie používateľa, aby viac nedostával reklamné správy, bude spoločnosť UVECTO d.o.o. výslovne rešpektovať.

NÁZORY/KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV

Názory, respektíve komentáre používateľov, rovnako ako recenzie výrobkov, ktoré zákazníci napíšu, sú súčasťou funkcionality obchodu, ktoré sú určené používateľskej komunite. Poskytovateľ umožňuje napísať názor ktorémukoľvek používateľovi obchodu, pred konečným uverejnením ich poskytovateľ služieb skontroluje. Poskytovateľ nezverejní názory alebo príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé, obscénne alebo podľa názoru používateľa nie sú užitočné pre ostatných používateľov a návštevníkov.

Poslaním názoru alebo komentára používateľ výslovne súhlasí s podmienkami používania a používateľovi dovoľuje zverejnenie časti alebo celého textu vo všetkých elektronických a iných médiách. Poskytovateľ má právo obsah používať bez časového obmedzenia na akékoľvek účely, ktoré sú v súlade s jeho obchodnými záujmami, vrátanie zverejnenia v reklamách alebo v iných marketingových komunikáciách. Autor komentára alebo názoru zároveň vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom materiálnych a morálnych autorských práv k napísaným názorom a komentárom a že to právo bez časového obmedzenia prenáša na spoločnosť UVECTO d.o.o..
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť UVECTO d.o.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. V ďalšej časti si prečítajte, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje zaobchádzanie s údajmi, ktoré nám zabezpečujú alebo zhromažďujú naše digitálne platformy, ktoré návštevníkom umožňujú prístup k našim webovým stránkam a používanie našich služieb. Táto politika ochrany osobných údajov je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov a miestnymi právnymi predpismi. Právny základ pre spracovanie údajov

Keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vytvorenie zmluvy alebo prípadnej zmluvy s vami, je právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov to, že sú osobné údaje potrebné k uzatvoreniu alebo príprave obchodnej zmluvy s vami. Ak je právnym základom na spracovanie vašich údajov váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, avšak to nevplýva na zákonnosť spracovania zo strany spoločnosti UVECTO d.o.o. počas časového obdobia, kým súhlas odvoláte. Ak vaše osobné údaje poskytneme orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, robíme to z dôvodu, že máme právnu povinnosť zdieľať vaše údaje.

Dôvod a účel zbierania osobných údajov zo strany spoločnosti UVECTO d.o.o.

Tu sú opísané hlavné kategórie údajov, ktoré zbiera spoločnosť UVECTO d.o.o. a hlavné účely zbierania údajov:

 • Ako súčasť všeobecných obchodných procesov spoločnosti UVECTO d.o.o.
 • Zbierame osobné údaje o návštevníkoch webovej stránky, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane tretích osôb, ktoré sú poskytovateľmi služieb). Údaje môžu zahŕňať meno jednotlivca, kontaktné a iné údaje, ktoré sú potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.
 • Ako pomoc pri vašom dopyte
 • Môžete sa rozhodnúť, že súhlasíte so sprostredkovaním osobných údajov, vrátane svojho mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov, keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo poštou, použitím našich digitálnych platforiem alebo iných komunikačných kanálov. Tieto osobné údaje nám umožňujú reagovať na vašu potrebu po informáciách, pripraviť vhodné postupy, ponuku na nákup výrobkov a reagovať v prípade požiadaviek v súvislosti so zárukou alebo ohľadom iných požiadaviek.
 • Zákazníci a potenciálni zákazníci
 • Osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, vrátane mien, kontaktných údajov, údajov o platobnom správaní a kreditných kartách, informáciách o úveroch a iné zhromažďujeme, keďže ich potrebujeme na obchodovanie s jednotlivcami alebo organizáciami. Údaje môžeme sprostredkovať našim logistickým partnerom, aby sa mohli postarať o objednávku vrátane samotného doručenia tovaru. Automatické zhromažďovanie údajov na digitálnych nástrojoch nám umožňuje starostlivosť o bezpečnosť používateľov našej webovej stránky.
 • Rozvoj obchodnej činnosti
 • Osobné údaje, ktoré nám zveríte alebo ktoré sú automaticky zozbierané prostredníctvom digitálnych nástrojov, budú použité na lepšie spoznávanie používateľov našich výrobkov a budú základom pre relevantné správy a ponuky pri príležitostnom kontakte s vami. Osobné údaje budú použité na vylepšovanie výrobkov, postupov a webovej stránky.
 • Obchodná komunikácia
 • S vašim dovolením, môžeme vaše osobné údaje použiť, aby sme vás informovali o obchodnej činnosti, výrobkoch a službách spoločnosti UVECTO d.o.o.. V prípade, že si neželáte, aby spoločnosť UVECTO d.o.o. týmto spôsobom používala vaše osobné údaje alebo ak si neželáte naďalej dostávať nové informácie, kedykoľvek sa môžete z odberu noviniek odhlásiť. Na konci správ z rôznych komunikačných kanálov nájdete link na odhlásenie. Ak sa chcete odhlásiť, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu. Vaše údaje vymažeme z našich systémov do dvoch mesiacov od prijatia odhlásenia s výnimkou situácií, kedy zaznamenávame a spracovávame vaše údaje na inom právnom základe než je váš súhlas.
 • Ankety pre návštevníkov a zákazníkov
 • Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky môžeme zbierať v podobe ankiet o službách a výrobkoch spoločnosti UVECTO d.o.o..
 • Rešpektovanie preferencií návštevníkov a zákazníkov
 • Osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky alebo zákazníkov zhromažďujeme s účelom zabezpečenia konkrétnych výrobkov a rešpektovania záujmov našich zákazníkov.
 • Dodržiavanie právnych predpisov
 • Osobné údaje môžeme zbierať spôsobom, ako to vyžadujú a dovoľujú právne predpisy. S osobnými a inými údajmi, ktoré zozbierame, zaobchádzame ako s dôvernými a nepredáme ani nezdôveríme ich tretím osobám, okrem výnimiek, ktoré boli zmienené v tomto vyhlásení.
Ako zbierame vaše údaje

Údaje zbierame, keď nás kontaktujete kvôli výrobkom, službám a informáciám, keď si prezeráte naše webové stránky, keď prispievate do konverzácií na verejných fórach alebo ste súčasťou iných aktivít na našich digitálnych nástrojoch, keď reagujete na zákaznícke ankety alebo s nami komunikujete akýmkoľvek iným spôsobom. Údaje zbierame prostredníctvom rôznych technológií, napríklad prostredníctvom súborov cookies – odkaz na pravidlá používania súborov cookies.

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným osobám s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Ak súvisiace spoločnosti alebo tretie osoby vykonávajú služby v našom mene, napríklad odpovedajú na vaše požiadavky alebo doručujú balíky a služby zákazníkom a pod. Tieto spoločnosti majú zákaz používať vaše osobné údaje na iné účely ako na tie, ktoré sme od nich požadovali my alebo ich vyžadujú právne predpisy.
 • Keď zdieľame osobné údaje vo firme alebo s tretími osobami, aby sme zabezpečili bezpečie a ochranu našich zákazníkov, ochránili svoje práva a majetok v súlade s právnymi postupmi alebo v iných prípadoch, ak v dobrej viere veríme, že zverejnenie vyžadujú právne predpisy.
Vaša kontrola a vaše rozhodnutia

Umožňujeme vám určitú kontrolu a rozhodnutie ohľadom nášho zbierania, používania a zdieľania vašich údajov. Podľa miestnych právnych predpisov môže kontrola a rozhodovanie z vašej strany zahŕňať nasledujúce body:

 • Môžete zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom posielania noviniek a informácií.
 • Môžete požadovať aj prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame, s účelom opraviť nepresné alebo neúplné informácie a v konkrétnych prípadoch môžete aj požadovať, aby sme údaje, ktoré si o vás uschovávame, vymazali zo svojej evidencie (práva fyzických osôb).
Môžete uplatniť alebo požadovať prístup ku svojim osobným údajom tak, že nás písomne kontaktujete a postupujete podľa obdržaných pokynov. Prosíme, rešpektujte fakt, že vám možno nebudeme môcť zabezpečiť niektoré výrobky a služby, ak nám nedovolíte ukladať vaše osobné údaje, rovnako ako niektoré naše služby možno nebudú môcť zohľadňovať vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky o presne určených osobných údajoch o vás, ktoré spracovávame alebo ukladáme, kontaktujte spoločnosť UVECTO d.o.o. písomnou formou. Na vašu požiadavku odpovieme v období jedného mesiaca s možnosťou predĺženia termínu o ďalší mesiac. V prípade, že termín predĺžime, vás o tom informujeme v období jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás obzvlášť dôležité. Naša skupina vykonáva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím alebo zmenením. Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolujeme, aby sme zvážili najnovšie technológie a metódy. Vezmite prosím do úvahy, že napriek všetkým našim snahám žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé alebo také, žeby nebolo možné ich obísť. Vaše osobné údaje budeme uschovávať tak dlho, ako je potrebné pre účely, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov s výnimkou situácií, ak je potrebné dlhšie obdobie uchovávania údajov alebo aj to dovoľujú právne predpisy. Informácie budeme pravidelne aktualizovať.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme príležitostne zmeniť tak, aby sme ho prispôsobili najnovším technológiám, postupom uplatňovaným v jednotlivých odvetviach, požiadavkám právnych predpisov alebo iným účelom. Na našich digitálnych platformách bude zverejnená platná verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne sledovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade, ak to vyžadujú platné právne predpisy, budeme pred zmenami požadovať váš súhlas.

Poznámky a otázky

Ak máte poznámku alebo otázku ohľadom zásad o ochrane osobných údajov, písomne kontaktujte spoločnosť UVECTO d.o.o.. V prípade, že nie ste spokojní so spôsobom, ako sa zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, môžete podať sťažnosť. Údaje nájdete v kontaktných informáciách na konci tohto vyhlásenia. V prípade, že ste podali sťažnosť, musíte vaše kontaktné údaje poskytnúť spoločnosti UVECTO d.o.o.. Vašou sťažnosťou sa začneme zaoberať a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak si myslíte, že spoločnosť UVECTO d.o.o. sťažnosť nevyriešila vhodným spôsobom, môžete podať sťažnosť Zmocnencovi pre informácie – Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ľubľana, Slovinsko gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/

Súkromie a súbory cookie

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Staráme sa o to, aby boli vaše požiadavky splnené, keďže si uvedomujeme, ako veľmi je táto oblasť citlivá.

Správca internetového obchodu LELOSI.SK, UVECTO d.o.o. je v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Republiky Slovinsko (ZVOP-1) viazaný k ochrane osobných údajov svojich používateľov.

Pre potreby podnikania zbiera LELOSI.SK nasledujúce údaje o používateľovi:

 • meno a priezvisko;
 • doručovacia adresa;
 • firma resp. názov právnickej osoby (v prípade, že je používateľ právnická osoba);
 • daňové číslo právnickej osoby (v prípade, že je používateľ právnická osoba);
 • e-mailová adresa;
 • kontaktné telefónne číslo;
 • krajina pobytu;
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne doplní do formuláru v internetovom obchode;
 • iné údaje, ktoré používateľ následne dobrovoľne doplní

Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré vnesú do systému používatelia. Pre potreby zabezpečenia bezpečnosti sa zbierajú aj IP adresy, z ktorých používatelia navštevujú internetovú stránku. Každému používateľovi je na začiatku návštevy internetovej stránky pridelená cookies relácia na identifikáciu a sledovanie nákupného košíka. LELOSI.SK na váš počítač okrem iného uloží aj iné cookies, ako sú: identifikačné číslo používateľa v šifrovanej podobe (na rozpoznanie používateľa pri ďalšej návšteve), hodnotenia výrobkov (aby ste vedeli, ktoré výrobky ste už hodnotili) a cookies systému Google Analytics (analýza návštev internetovej stránky).

Všetky zmienené údaje, okrem súborov cookies, sa trvalo ukladajú na serveri LELOSI.SK. Cookies relácie sa do serverovej pamäte ukladajú len na čas trvania návštevy a po jednej hodine neakivity sa vymažú, trvalé súbory cookies sa ukladajú na počítač návštevníka.

Realizácia ochrany súkromia

Spoločnosť UVECTO d.o.o. prijala Zásady o ochrane osobných údajov. Všetci zamestnanci vo firme, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú oboznámení s obsahom Zásad o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, rovnako ako aj právo na nahliadnutie do nich, opravy alebo vymazanie týchto informácií. V prípade, že máte otázky ohľadom vymazania alebo používania vašich údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu info@lelosi.sk alebo nám pošlite žiadosť poštou na adresu spoločnosti UVECTO d.o.o..

Oznámenia o stave objednávky: vyhradzujeme si právo kontaktovať vás ohľadom stavu vašej objednávky na vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. V prípade, že objednávku neprevezmete viac než 5 dní, vyhradzujeme si právo vás kontaktovať emailom alebo telefoniky ako pripomienku na vyzdvihnutie tovaru.

Mám právo od spoločnosti UVECTO d.o.o. ako správcu osobných údajov kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom a nasledujúce informácie:

 • účel spracovania,
 • typy osobných údajov, používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • plánované obdobie, počas ktorého budú uchovávané moje osobné údaje alebo, ak to nie je možné, meradlá, ktoré sa používajú na určenie tohto obdobia,
 • skutočnosť, že prichádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
 • dôvody, význam a očakávané následky takéhoto spracovania pre jednotlivca,
 • jednu (bezplatnú) kópiu osobných údajov v podobe, ktorú si sám určím (v prípade, že je žiadosť podaná prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov a nepožadujem iný spôsob, bude mi kópia vyhotovená v elektronickej podobe), v prípade, ak požadujem ďalšie kópie, môže mi prevádzkovateľ zaúčtovať primeraný poplatok s ohľadom na svoje náklady,
 • opravu nepresných osobných údajov.

Právo, že od spoločnosti UVECTO d.o.o. ako správcu osobných údajov môžem kedykoľvek požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:

 • popieram presnosť osobných údajov za obdobie, ktoré správcovi údajov umožňuje overiť správnosť osobných údajov,
 • je spracovanie údajov nezákonné, a nesúhlasím s vymazaním osobných údajov, namiesto toho požadujem obmedzenie ich používania,
 • správca osobných údajov ich viac nepotrebuje na účely spracovania, avšak ja ich potrebujem na určenie, vykonávanie alebo obhájenie právnych nárokov,
 • vymazanie všetkých osobných údajov (právo na výmaz/právo byť zabudnutý), v prípade, ak sú splnené podmienky z článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, predovšetkým v prípade, ak odvolám dovolenie na spracovanie osobných údajov,
 • výpis osobných údajov v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojom čitateľnom formáte s právom poskytnúť tieto informácie inému správcovi bez toho, aby mi v tom pôvodný správca bránil,
 • ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane vytvárania profilovania,
 • nechcem byť predmetom žiadneho rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na mňa právne účinky alebo sa ma podobným spôsobom dotýka v prípade, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 22 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť na správcu osobných údajov pri zmocnencovi pre informácie v prípade, ak sa domnievam, že je spracovanie mojich osobných údajov v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Postup pri uplatňovaní práv

Som oboznámený s tým, že všetky vyššie uvedené požiadavky, ktoré sa týkajú uplatňovania mojich práv v súvislosti s mojimi osobnými údajmi, môžem písomne oznámiť správcovi na e-mailovú adresu info@lelosi.sk.

Som oboznámený s tým, že v prípade potreby spoľahlivej identifikácie pri uplatňovaní práv ohľadom osobných údajov môže správca odo mňa požadovať dodatočné informácie a môže odmietnuť konať len v prípade, ak preukáže, že ma nebolo možné spoľahlivo identifikovať.

O súboroch cookies

Čo sú súbory cookies a prečo sú užitočné?

Súbor cookie je krátky text, ktorý webová stránka pri vašej návšteve zašle do vášho prehliadača. Týmto spôsobom vás webová stránka rozpozná, zapamätá si informácie o vašej návšteve a poskytne vám príjemnejšie a jednoduchšie používanie internetových služieb. Pomocou súborov cookies prispôsobujeme obsah našej webovej stránky, zapamätáme si vaše preferencie a zaznamenáme návštevy nášho internetového obchodu. Prehliadanie nášho internetového obchodu je vďaka cookies pohodlnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Zakázanie cookies

Vy rozhodujete, či na vašom zariadení povolíte ukladanie cookies. Nastavenia súborov cookie môžete kontrolovať a meniť vo svojom internetovom prehliadači.

Ak si prajete získať viac informácií o nastaveniach cookies, vyberte si internetový prehliadač, ktorý používate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 a 8
 • Safari
Ak zmeníte alebo vymažete datotéku s cookies z vášho prehliadača, zmeníte alebo aktualizujete váš prehliadač alebo zariadenie, možno budete musieť opäť zakázať súbory cookie. Postup, ako spravovať a vymazávať cookies je rozličný pri každom prehliadači. Ak potrebujete pomoc, môžete ju vyhľadať v Nápovede alebo Pomoci prehliadača. Ak chcete vypnúť sledovanie Google Analytics, môžete ho zakázať aj na nasledujúcej adrese https://marketingplatform.google.com/about/.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zásadami používania súborov cookies.